rakta gaNapatim

raagam:mohana
taalam:aadi
composer muttuswamy dikshitar

pallavi

rakta gaNapatim bhajEham ratna simhAsana patim surapatim
(rakta)

anupallavi

raktAmbaradharam rAga dvESadiharam pArvati priyakaram mOhanakaram
(rakta)

charaNam

parashurAma kSEtra prabhAvam pAyasAnna hOmAdi vibhAvam
pancha krtyAtIta prabhAvam bhaktajanAdi samUha vaibhavam

madhyama kaalam

sakala kAryArtha siddhitam varam vAmadEvAdi pUjitam param
vArija bhava vandita vallabhEsham guaruguhanutam parama shivasutam
(rakta)

 

 

Carnatic NEWS ...... Learn Carnatic Music ...... Download Melakartha Raga Notes ...... Download Wallpapers

Download Compositions ...... Indian Dance Forms ...... Tour India ...... Music Therapy ...... Navarathri 2015

copyright © 2006-08 www.carnaticindia.com | All rights reserved | Editor in Chief & Publisher, Krishnaraj S.
| Terms of Use |
Privacy Policy |

carnaticindia home